Të nderuar vizitorë,
 
ndjehemi mirë që shfletoni faqen tonë.
 
Përkundër që kujdesemi këtë faqe ta pasurojmë me materiale aktuale, ne nuk mundemi të garantojmë nëse të njëjtat janë aktuale dhe shprehin saktësinë e burimit apo intepretimit. Gjithashtu largohemi nga përgjegjësia nëse nga përdorimi i informacioneve dhe të dhënave nga kjo faqe juve apo dikujt tjetër ju ndodh diçka e padëshirueshme, e dëmshme apo me pasoja të ndryshme.
 
Ne kemi të drejtën që këtë faqe ta aktualizojmë sipas mundësisë, ta heqim nga rrjeti apo ta transferojmë sipas dëshirës dhe nuk jemi të obliguar për këtë askujt t’i japim përgjegjësi apo sqarim të çfarëdo lloji.
 
Gjithashtu nuk mbajmë përgjegjësi për lidhjet me faqe apo mediume të ndryshme, mbi logot e të cilave mundeni të shtypni dhe tejkaloni tek faqet e tjera. Nuk kemi mundësinë që këto faqe apo vegëza t’i verifikojmë dhe kështu nuk marrim asnjë përgjegjësi nga ndonjë dëmtim i mundshëm nga përdorimi i të njëjtave.
 
Përgjegjës për tekstet në numrat e botuar të revistës sonë si ato elektronike poashtu edhe ato të shtypura të letrës janë vetë autorët e shkrimeve.
 
Logoja e revistës është e mbrojtur me autorësi.
 
Ju falënderojmë për vizitën dhe vëmendjen tuaj.
 
Më nderime,
Kryesia